خرید(تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی)

مصالح رسی, مصالح مخلوط,هسته سد خاکی,فشار آب حفره ای,مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی,رفتار مکانيکی خاک های مخلوط,رفتار خاک های رسی,تحقیق رفتار مکانيکی خاک های مخلوط,تحقیق رفتار خاک های رسیتحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی|34049395|ghe1723868|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع تحقیق مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی می باشد.

دانلود تحقیق با موضوع مقايسه رفتار مکانيکی خاک های مخلوط با رفتار خاک های رسی با استفاده از تحليل عددی،
در قالب word و در 157 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:
مقدمه
1-1 کليات 1
1-2 ضرورت انجام تحقيق 2
1-3 هدف و مراحل پژوهش 3
1-4 محدوده (Scope) پژوهش 4
1-5 نتايج حاصل از پژوهش 4
1-6 ساختار پايان نامه 5

فصل دوم:
تاريخچه تحقيق
2-1 مقدمه 6
2-2 آزمايش های آزمايشگاهی انجام شده 6
2-3 تحليل های عددی انجام شده 10
2-4 بحث و نتيجه گيری 13

فصل سوم:
تحليل عددی نمونه های آزمايشگاهی و مقايسه نتايج آن ها
3-1 مقدمه 14
3-2 آزمايش های سه محوری زهکشی نشده (سلطانی، 1385) 15
3-2-1 فرضيات و نحوه انجام آزمايش 15
3-2-2 نتايج آزمايش ها 18
3-3 استخراج پارامترهای مقاومتی خاک از نتايج آزمايش های سه محوری 21
3-4 بررسی نرم افزار ABAQUS و مدل رفتاری مورد استفاده 26
3-4-1 نحوه محاسبه تنش کل، تنش موثر و فشار آب حفره¬ای اضافی 26
3-4-2 فرضيات و پارامترهای مدل کم-کلی 29
3-5 تحليل عددی آزمايش های سه محوری 32
3-5-1 مدل سازی تقارن محوری 41
3-5-2 مدل سازی کرنش مسطّح 45
3-5-3 مدل سازی سه بعدی 49
3-6 مقايسه نتايج 54
3-7 نتيجه گيری 69

فصل چهارم:
تحليل عددی ساخت سد خاکی فرضی
4-1 مقدمه 71
4-2 مشخصات عمومی سد خاکی و تحليل¬های عددی 72
4-2-1 هندسه سد خاکی فرضی 72
4-2-2 خواص مصالح هسته و پوسته سد خاکی فرضی 72
4-2-3 روند کلّی تحليل های عددی 73
4-2-4 نرم افزار مورد استفاده 74
4-3 تحليل عددی کاملاً زهکشی نشده سد خاکی فرضی 75
4-3-1 مدل الاستيک 75
4-3-2 مدل مور-کولمب 78
4-3-3 مدل کم-کلی 81
4-4 تحليل عددی همراه با تحکيم سد خاکی فرضی با پارامترهای تحکيم يکسان 85
4-4-1 مدل الاستيک 86
4-4-2 مدل مور-کولمب 89
4-4-3 مدل کم-کلی 92
4-5 تحليل عددی همراه با تحکيم سد خاکی فرضی با پارامترهای تحکيم واقعی 96
4-5-1 مدل الاستيک 97
4-5-2 مدل مور- کولمب 100
4-5-3 مدل کم- کلی 103
4-6 نتيجه گيری 107

فصل پنجم:
تحليل عددی نمونه و سد خاکی تحت بارگذاری تناوبی
5-1 مقدمه 113
5-2 آزمايش سه محوری تناوبی بر روی خاک های رسی مخلوط (سلطانی، 1385) 114
5-3 تحليل عددی نمونه ها تحت بارگذاری تناوبی 115
5-3-1 مقدمه 115
5-3-2 نحوه محاسبه فشار آب حفره ای تناوبی توسط نرم افزار 116
5-3-3 نتايج تحليل عددی نمونه ها 120
5-3-4 مقايسه نتايج تحليل عددی با نتايج آزمايش نمونه ها 121
5-4 تحليل عددی و تحليل تراوش سد خاکی فرضی تحت بارگذاری تناوبی 121
5-4-1 تحليل عددی تراوش و محاسبه سطح آزاد آب 122
5-4-2 تحليل عددی سد خاکی فرضی 123
5-5 تحليل عددی ديناميکی سد سن فرناندو 128
5-5-1 نرم افزار و مدل رفتاری مورد استفاده 129
5-5-2 نتايج حاصل از تحليل 136
5-5-3 بحث بر روی نتايج 147
5-6 نتيجه گيری 148

فصل ششم:
نتيجه گيری
6-1 کليات 149
6-2 نتايج تحليل عددی نمونه 150
6-3 نتايج تحليل عددی سد خاکی 152
پيشنهاد تحقيق 155
مراجع


توضیحات:
رساله حاضر در مجموع مشتمل بر شش فصل می باشد. در فصل اول کلّیاتی در رابطه با خواص خاک های مخلوط و اهمیّت نوع خاک در هسته سدهای خاکی، اهمّیت و لزوم تحقیق و هدف از آن و نیز مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

در فصل دوم به تحقیقات و پژوهش های عددی و آزمایشگاهی انجام شده توسط محققین مختلف پرداخته می شود. در فصل سوم نتایج حاصل از تحلیل عددی با بارگذاری يکنواخت نمونه های T100 و ST40 و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

در فصل چهارم به نتایج حاصل از تحلیل عددی ساخت سد خاکی فرضی در شرايط کاملاً زهکشی نشده، همراه با تحکیم با پارامترهای تحکيم يکسان و واقعی با استفاده از مدل های رفتاری الاستيک، مور-کولمب و کم-کلی با مصالح هسته T100 و ST40 و مقایسه نتایج آن با یکدیگر پرداخته می شود.

در فصل پنجم تحلیل عددی نمونه بر اثر اعمال بارگذاری تناوبی و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاه و همچنین تحلیل تراوش و نتایج حاصل از تحلیل سد خاکی فرض بر اثر اعمال بارگذاری کرنش قائم تناوبی فرضی بر روی تاج سد خاکی فرضی و تحليل ديناميکی سد سن فرناندو با دو هسته مختلف بر اثر اعمال زلزله های بم و سنگان مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند.

نهایتاً در فصل ششم نتیجه گیری نهایی از پژوهش، ارائه شده و پیشنهادهایی در زمینه انجام تحقیقات بعدی مطرح می گردد. برای تحلیل عددی از نرم افزاهای آباکوس (ABAQUS) و ژئواستودیو (Geostudio) استفاده شده است.

**استفاده از مطالب این پایان نامه فقط با ذکر منبع بلامانع می باشد**


مطالب دیگر:
🔗تحقیق در مورد انقلاب مشروطه🔗تحقیق در مورد اوقات فراغت جوانان در ايران و امكانات موجود🔗تحقیق در مورد اوقات فراغت و مديريت آن🔗تحقیق در مورد تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت رواني نوجوانان🔗تحقیق در مورد بلوغ ( تولدي ديگر)🔗تحقیق در مورد خانواده و دشواريهاي رفتاري كودكان🔗تحقیق در مورد تعزيه🔗تحقیق در مورد تهاجم فرهنگي و آثار آن🔗تحقیق در مورد حجم نمونه و جامعه آماري🔗تحقیق در مورد جامعه شيعه در نخاوله ( 1 و 2)🔗تحقیق در مورد تعريف جرم سياسي🔗تحقیق در مورد نقش حجاب در جامعه🔗تحقیق در مورد ضرورت وجود قانون درجامعه(حقوق مرد و زن نسبت به يكديگر)🔗تحقیق در مورد نقش مربي براي بازيكنان🔗تحقیق در مورد نقش خانواده در جامعه🔗تحقیق در مورد اعتماد و خودباوري (انسان شناسي)🔗تحقیق در مورد دختران فراري و …🔗مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تعاریف و دیدگاه های سبك مديريت كلاس🔗مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تاریخچه و دیدگاه های مدیریت سود🔗مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش تاریخچه و دیدگاه های سرمایه فکری🔗تحقیق در مورد نقش آموزش و بهسازي منابع انساني در سازمانها🔗تحقیق در مورد تصميم گيريهاي استراتژيكي🔗تحقیق در مورد رشد جمعيت و كنترل آن🔗تحقیق در مورد كاربرد زبان در ايجاد ارتباط در جوامع مختلف🔗تحقیق در مورد فلسفه تنظيم خانواده