خرید(بررسی رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار)

رفتار درمانی,روش های رفتار درمانی,دانلود تحقیق در مورد رفتار درمانی,مقاله رفتار درمانی,پایان نامه رفتار درمانی,مقاله در مورد Behavior Therapy,مفاهيم بنيادي نظيرية رفتار درماني,تكنيكهاي رفتار درماني,حساسيت زدايي منظم,آموزش جرأت ورزي,انزجار دبررسی رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار|39013157|ghe1723868|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع بررسی رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار می باشد.

قسمتی از متن:
رفتار درمانگران توجه چنداني به ارايه نظريه اي در زمينة‌شخصيت نداشته اند آنان در درجة‌ اول اين فرض را پذيرفته اند كه اكثر رفتارهاي انسان آموخته شده است و بنابراين مي توان با استفاده از اصول يادگيري رفتارها را تعديل كرد ويا كلا تغيير داد. از اين رو مي توان گفت كه همان اصول و قواعدي كه در شيوه هاي يادگيري انسان مطرح است در تدوين وتكوين شخصيت و يا اضمحلال آن نيز موثر است و پايه و اساس رشد شخصيت به حساب مي آيد . الگويي كه رفتارگرايان برآن اساس شخصيت را توجيه مي كنند همان الگوي يادگيري محرك - پاسخ ( و يا الگوي محرك – ارگانيزم – پاسخ ( S-O-R ) است . در الگوي اول فرد را صرفا زادة نوع پاسخهايي مي دانند كه فرد در قبال محركهاي مختلف محيطي از خود بروز مي دهد . در الگوي دوم نوع پاسخهايي مي‌دانند كه فرد در قبال محركهاي مختلف محيطي از خود بروز مي دهد . در الگوي دوم نوع تعبير و تفسير و برداشت فرد از محركها عامل مهمي در تعيين نوع پاسخها و چگونگي رفتار و شخصيت او به حساب مي آيد . در قالب نظرية رفتاري محركها و عوامل محيطي نقش قاطع و تعيين كنندهاي در تغيير و تكوين شخصيت دارند و شخصيت افراد تابع محيطي قرار مي گيرد كه در آن رشد مي يابند .

فهرست:
تاريخچه
مفاهيم بنيادي نظيرية رفتار درماني
نظرية شخصيت
ماهيت انسان
مفهوم اضطراب و بيماري رواني
ماهيت رواندرماني در رفتار درماني
فرآيند درمان
ارزيابي در رفتار درماني
تكنيكهاي رفتار درماني
روشها و فنون برخاسته از شرطي سازي پاسخگر
حساسيت زدايي منظم
آموزش جرأت ورزي
مواجهة تدريجي
غرقه سازي
انزجار درماني
روشها و فنون برخاسته از شرطي سازي كنشگر
روشهاي افزايش رفتارهاي مطلوب موجود
روش تقويت مثبت
روش تقويت منفي
اقتصاد ژتوني
قرارداد رفتاري
روشهاي ايجاد رفتارهاي تازه
روش شكل دهي رفتار
روش زنجيره سازي رفتار
روشهاي كاهش و حذف رفتارهاي نامطلوب
روشهاي مثبت كاهش رفتار
روشهاي منفي كاهش رفتار
كارآيي رفتاردرماني براي اختلال هاي ويژه
فهرست منابع


مطالب دیگر:
تلويزيون و ساير رسانه هاي خبريارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان 3 و 4 ساله دچار آسيب شنوايي شديد و عميق فارسي زبان شهر تهران.برخورد يا گفتگوي تمدنهاتاريخچه حفظ ميراث فرهنگي بين الملليتعریف گروهرضايت شغليمنوگرافي و براي عملكرد اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي شركت تعاوني توليدي چيني بهداشتي ايساتيسطرح هادي روستاي درهبرنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعیگزارش کار آموزی مهندسی عمرانتعریف رضایت شغلینقش جنبش دانشجويي در تحولات اجتماعيتحليل مردم شناسي اماكن مذهبي تاريخي شهر صائين قلعهچارچوب نظري ارتقاء زندگي عشايربر انگيختن مراجعين و كارمندانچرا برخي از روابط سرانجام خوبي ندارند؟ازدواج و موانع پيش روتاثیر محیط بر زندگیروابط عمومينقش خانواده در تقويت رفتارهاي مذهبيدموكراسينطرات و مقالات مختلف پيرامون ازدواج خويشاونديعلل و پيامدهاي بيكاري جوانان در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگيزنان روستایینظريه‌هاي انسان شناسي