خرید(ترجمه تحقیق بررسی رابطه بین مهارت های خود مدیریتی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران Relationship between self-management skills and organizational citiz)

ترجمه تحقیق بررسی رابطه بین مهارت های خود مدیریتی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران,Relationship between selfmanagement skills and organizational citizenship behavior of principalsترجمه تحقیق بررسی رابطه بین مهارت های خود مدیریتی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران Relationship between self-management skills and organizational citiz|40061636|ghe1723868|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع ترجمه تحقیق بررسی رابطه بین مهارت های خود مدیریتی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران Relationship between self-management skills and organizational citiz می باشد.

enship behavior of principals

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین مهارت­های خود مدیریتی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران دبیرستان­های دخترانه شهرستان­ ارومیه استان آذربایجان غربی به انجام رسیده است. روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی می­باشد و جامعه آماری شامل مدیران دبیرستان های دخترانه ارومیه بوده که از بین آنها نمونه ای به جمع 30 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری آن شامل دو نوع پرسشنامه مدیریت برخود و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی می باشد که پایایی آنها 8/0و8/0 یعنی در حد مناسب محاسبه شده است. جهت آزمون فرضیه­ها از آزمون­های آماری همبستگی کندال و من ویتنی استفاده شده است. نتایج حاصل شده نشان می دهند که: بین نگرش به خود و رفتار شهروندی سازمانی مدیران رابطه وجود دارد. ولی بین مهارت­های خود مدیریتی، نگرش دیگران به من، آینده نگری، سرگرمی و علایق، نگرش من به دیگران، علائق شغلی، با رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود ندارد.

کلمات کلیدی: مدیریت برخود، مهارت­های خود مدیریتی، رفتار شهروندی سازمانی مدیران.

Abstract:

This study reviews the relationship between managerial skills and organizational citizenship behavior of principals of girls" high schools of Urmia in West Azerbaijan province.

research method is descriptive research method which is carried out by the - survey statistics include administrators and teachers of girls high schools will the total number 30 selected by the random sampling method. Measurement tools include two types of questionnaires: self-management questionnaire and organizational citizenship behavior questionnaire which their reliability is 0.8 and 0.8 respectively which have been reported as appropriate. To test statistical hypothesis test of Mann-Whitney and Kendall correlation test was used. The results obtained show that:

There is a positive relationship between organizational citizenship behavior and principal’s attitude and there is not any positive relationship between organizational citizenship behavior and Managerial skills entertainment Career Interests Prospectively my attitude to others and attitudes towards others in principals.

Keywords: self-management self- management skills organizational citizenship behavior – principals.

مقدمه

اورگان رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان رفتار های فردی و اختیاری میداند كه به صورت مستقیم و آشكار به وسیله سیستم رسمی پاداش سازمان تعریف نشده اند و در مجموع كارآیی سازمان را افزایش میدهند. اختیاری بدین معنا كه این رفتار جزء شرح وظایف شغلی و یا رفتارهای نقشی نیست و در تعهد استخدامی كارمندان قرار نگرفته است و كوتاهی در آن هیچگونه تنبیهی را به دنبال ندارد.

Introduction

Organ underlines organizational citizenship behaviors as personal and optional that doesn"t determine explicitly by organizational formal reinforcement system and overall increases the profitability of the organization. optional means is not in job or behavior description and dose not conclude in job commitments and Delinquency in it follows no chastisement.

[1] با توجه به اینكه افزایش اثربخشی همواره یكی از مسائل و دغدغه های مدیران است، شناخت رفتار شهروندی سازمانی و عوامل مؤثر بر آن می تواند گام مؤثر و مفیدی در این مسیر به شمارآید. [2] رفتارشهروندی سازمانی از رفتارهای فرانقشی، كارآمد و اجتماعی مدار است.


مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت بینایی ماشین🔗دانلود پاورپوینت چگونگی رشد هنر در تمدن اسلامی و تأثیربر تمدن غربی آن 🔗دانلود پاورپوینت مرگ و زندگی شهرهای بزرگ🔗دانلود پاورپوینت نمونه فایل توصیفی مجتمع مسکونی🔗دانلود پاورپوینت دستور العمل تفکیک آپارتمان🔗دانلود پاورپوینت سیمای اقتصاد مسکن و راهکارهای بهبود آن 🔗پاورپوینت برنامه نویسی مبتنی بر وب 117 اسلاید🔗پاورپوینت برنامه های واكسيناسيون گاوهای شيری و گوشتی🔗پاورپوینت اکولوژی عمومی 🔗دانلود پاورپوینت بهداشت مسکن🔗دانلود پاورپوینت استان خراسان جنوبی در یک نگاه🔗دانلود پاورپوینت برج تقطیر🔗دانلود پاورپوینت تحلیل باغ ارم🔗دانلود پاورپوینت ضوابط فضاهای اداری🔗دانلود پاورپوینت کارآفرینی و ایده‌‌پردازی خلاق🔗دانلود پاورپوینت سنگ ها🔗دانلود پاورپوینت سفر آب درون زمین🔗دانلود پاورپوینت فرانک اون گهری🔗دانلود پاورپوینت سنگ های رسوبی🔗دانلود پاورپوینت پیش بینی زلزله🔗پاورپوینت انواع ابرها در هواشناسی 🔗دانلود پاورپوینت منابع آب🔗دانلود پاورپوینت استاندارد های مربوط به سیستم های گرمایش از کف🔗دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری کامپیوتر 🔗پاورپوینت طبقه بندی ابزار های مالی