خرید(اثر رفتار گزارشگری مدیریتی بر محافظه کاری حسابداری(تعدادصفحات:14))

اقتصاد,مدیریت,حسابداری,روانشناسی,حقوق,سیویلیکا,بانک مقالات رایگاناثر رفتار گزارشگری مدیریتی بر محافظه کاری حسابداری(تعدادصفحات:14)|50080478|ghe1723868|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع اثر رفتار گزارشگری مدیریتی بر محافظه کاری حسابداری(تعدادصفحات:14) می باشد.

چکیده


با توجه به اهمیت نقش محافظهكاري به عنوان يكي از اصول محدودكننده حسابداري، نیاز به معیارهايي براي سنجش دقیق آن در گزارشگري مديريتي ضروري به نظر مي رسد، دراين پژوهش تلاش ميشود تا با معرفي معیار محافظهكاري مبتني بر اقلام تعهدي به عنوان يك معیار مهم در محافظهكاري، ارتباط اين معیار با رشد شركت و تعهدات اختیاري شركت به عنوان معیارهاي سنجش گزارشگري مالي سنجیده شود اقلام تعهدي اختیاري اقلامي است كه مديريت بر آنها كنترل دارد و ميتواند آنها را به تأخیر اندازد. دراين تحقیق از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام در ابتداي هر سال به عنوان شاخصي براي رشد استفاده شده است. پژوهش حاضر در پي آن است كه اين نقش را در بورس بهادار تهران به صورت كمي به سنجش در آورد براي اين منظور 495 سال- شركت از شركتهاي عضو بورس از ابتداي سال 3131 تاانتهاي سال مالي 3191 به عنوان نمونه آماري انتخاب، روش پژوهش استقرايي از نظر بعد زماني، پس رويدادي از لحاظ هدف نیز، پژوهش كاربردي است. در اين پژوهش براي تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و آزمون همبستگي پیرسون از طريق نرم افزار آماري استفاده شده است. از مدل گیولي و هاين) 1222 ( براي محاسبه محافظهكاري غیرشرطي گرديده و نتايج آزمون spss همبستگي نشان میدهد تعهد اختیاري با محافظهكاري غیرشرطي حسابداري همبستگي مثبت و معنيداري دارد. يافته هاي پژوهش نشان میدهد رفتار گزارشگري مديريتي و تعهدات اختیاري شركت بر درجه محافظهكاري حسابداري تأثیر داردمطالب دیگر:
🔥ایجاد مدل اولیه ای از کارت هوشمند سلامت🔥ایده ها وپدیده های نوین در بازاریابی🔥ایران زیبا🔥ایران کهن زادگاه و مهد دانش تولید مثل و ژنتیک🔥ایل بختیاری🔥ایمنی جرثقیل🔥ایمنی در ورزش🔥ایمنی راکتور های توان هسته ای کینتیک راکتور فصل 3🔥ایمنی راکتور های توان هسته ای🔥ایمنی سلولی🔥ایمنی کار با مواد شیمیایی🔥اینترا آئورتیك بالون پمپ🔥ايمني در صنعت🔥ايمني اداره🔥ايمني در برق🔥ايمني در عمليات جابجائي با ليفتراک🔥ايمني در منزل🔥ايمني درعملیات جابجایی با لیفتراک🔥آب پنير محصول جانبي فراورده‌هاي لبني🔥آب سبز🔥آبیاری بارانی🔥آبیاری قطره ای🔥آتش و آتش سوزی🔥آتشفشان شناسی🔥آتوماتای سلولی و يادگير سلولی 1